மாற்றி மாற்றி அமைத்தார்

மாற்றி மாற்றி அமைத்தார்
என் வாழ்வை மாற்றி அமைத்தார்
சிங்காரமாக மாற்றினாரே
ஊற்றி ஊற்றி நிறைத்தார்
சந்தோஷம் ஊற்றி நிறைத்தார்
மகிழ்ச்சியாலே நிரப்பினாரே

கண்ணை பார்க்க செய்தார்
என் செவியை கேட்கச் செய்தார்
மகிழ்ச்சியாலே நிரப்பினாரே-2

அப்பா என்றும் நல்லவரே

1.இரக்கமும் மனதுருக்கமும்
கிருபையும் அவர் சாந்தமும்-2
கோபம் என் மேல் கொள்ளாமல்
சாபம் என்மேல்(என்னில்) சாயாமல்
லாபமாக மாற்றினாரே-2

என் அப்பா என்றும் நல்லவரே

2.நம்பினேன் என் தகப்பனை
விசுவாசித்தேன் அவர் வார்த்தையை-2
நிந்தையெல்லாம் நீக்கினார்
சிந்தையெல்லாம் மாற்றினார்
உள்ளம் எல்லாம் தேற்றினாரே-2

என் அப்பா என்றும் நல்லவரே-மாற்றி

Leave a Comment