அழகானவரே அலங்கோலமானீரே எனக்காக Tamil christian songs lyrics

அழகானவரே அலங்கோலமானீரே எனக்காக
அழகானவரே அலங்கோலமானீரே எனக்காக
குருத்தானவரே குருதியற்றீரே எனக்காக
குருத்தானவரே குருதியற்றீரே எனக்காக
உம் அன்பிற்கு ஈடே இல்லை
உம் பாசத்திற்கு அளவே இல்லை
இதற்கு ஈடாய் நான் என்ன செய்வேன்
உம் அன்பை சொல்வேன்
உலகெங்கும் சொல்வேன்
உம் அன்பை சொல்வேன்
உலகெங்கும் சொல்வேன்
1.என் பாவ சிந்தையால் அன்றோ
உம் சிரசில் முள்மூடி
என் பாவ பாதையால் அன்றோ
உம் பாதத்தில் ஆணிகள்
இயேசுவே என்னை மன்னியும்
இயேசுவே என்னை மன்னியும் –
அழகானவரே அலங்கோலமானீரே எனக்காக அப்பா
2. என் பாவ செய்கையால் அன்றோ
உம் கைகளில் ஆணிகள்
என் பாவ இதயத்தால் அன்றோ
உம் விலாவில் ஈட்டி
இயேசுவே என்னை மன்னியும்
இயேசுவே என்னை மன்னியும் –
அழகானவரே அலங்கோலமானீரே எனக்காக
குருத்தானவரே குருதியற்றீரே எனக்காக
உம் அன்பிற்கு ஈடே இல்லை
உம் பாசத்திற்கு அளவே இல்லை
இதற்கு ஈடாய் நான் என்ன செய்வேன்
உம் அன்பை சொல்வேன்
உலகெங்கும் சொல்வேன்
உம் அன்பை சொல்வேன்
உலகெங்கும் சொல்வேன்
Oh, Lovely lord, you became a mess for me
Oh, Lovely lord, you became a mess for me
Oh tender Lord you bled for me
Oh tender Lord you bled for me
There is no match for your love
No limits for your affection
What shall I do to equal this
I will proclaim your love
To the ends of the earth
My sinful thoughts
Gave you a crown of thorns
My sinful ways
Drove the nails into your feet
Jesus forgive me.
Jesus forgive me.
Oh Lovely Lord you became a mess for me
My sinful deeds
Drove the nails into your hand
My sinful heart
pierced your ribs
Jesus forgive me.
Jesus forgive me.
Oh! Lovely lord you became a mess for me
Oh, Lovely lord, you became a mess for me
Oh tender Lord you bled for me
Oh tender Lord you bled for me
There is no match for your love
No limits for your affection
What shall I do to equal this
I will proclaim your love
To the ends of the earth

Leave a Comment