அமலா தயாபரா- Amala thayabara

அமலா தயாபரா அருள்கூர் ஐயா குருபரா
பல்லவி
அமலா, தயாபரா, அருள்கூர், ஐயா, குருபரா
சரணங்கள்
1. சமயம் ஈராறோர் ஆறு சாஸ்திரங்கள் வேத நான்கும்
அமையும் தத்துவம் தொண்ணூற்றாறும் ஆறுங்கடந்த – அமலா
2. அந்தம் அடி நடு இல்லாத நற்பரன் ஆதி,
சுந்தரம் மிகும் அதீத சோதிப்ரகாச நீதி – அமலா
3. ஞானத் ரவிய வேத நன்மைப் பரம போத,
வானத் தேவப் ரசாத மகிமைக் களவில்லாத – அமலா
4. காணப்படா அரூப, கருணைச் சுய சொரூப,
தோணப்படா வியாப, சுகிர்தத் திருத் தயாப -அமலா
5. சத்ய வசன நேயா, சமஸ்த புண்ய சகாய,
கர்த்த தத்துவ உபாயா, கருணை பொழியும் வாயா – அமலா
6. எல்லை இல்லா மெய்ஞ் ஞான ஏக பர வஸ்தான
சொல் அரிதாம் நிதான, துல்லிபத் தொன்றாம் மேலான – அமலா
7. கருணாகரா, உப காரா, நிராகரா,
பரமேசுரா, கிருபாகரா, சர்வேசுரா – அமலா

Leave a Comment